O násReferencieWebhostingObjednávka    
Úvodná stránka    
       Menu
Z maličkostí monumenty
  je dôležité vedieť čo človek chce a potom mu je možné poradiť a zrealizovať jeho predstavy za pomoci našich znalostí, ktoré Vám ponúkame. Pozrite si naše práce a rozhodnite sa na základe reality nie sľubov. Veríme, že sa rozhodnete pre kvalitu
   
   
GDPR

Kontakt

Náš team

Objednávka

Referencie
 - Webdesign(228)
 - Programming(13)
 - DTP(17)
 - GIS(9)
 - Int/Exteriérový design
 - Virtuálne prehliadky(39)
 - Elektronické obstarávanie(31)

Úctovníctvo

Virtuálne prehliadky

Web konfigurátor

Webhosting


Elektronické obstarávanieGDPR

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vitajte na stránke spoločnosti Zetagroup Software, s.r.o. - Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou. V nasledujúcom texte vás oboznámime s tým, ktoré osobné informácie získavame a ako ich používame.

Účely spracovania osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracovávame: " na základe vášho súhlasu " bez potreby vášho súhlasu.

Spracúvanie osobných údajov bez potreby vášho súhlasu:

Na základe zmluvy Osobné údaje spracovávame za účelom uzatvorenia zmluvy medzi vami a nami ako dodávateľom riešení či služieb. Osobné údaje sú spracované v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie príslušnej zmluvy. Na účely uskutočnenia objednávky Osobné údaje: meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, sú potrebné podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na vystavenie daňového dokladu. Osobné údaje: email, telefónny kontakt sú nevyhnutné na plnenie zmlúv, kontaktovanie ohľadom objednávky. Na základe oprávneného záujmu Oprávneným záujmom spoločnosti Zetagroup Software s.r.o. je: " informovanie o novinkách týkajúcich sa zmluvy, produktov, služieb našej spoločnosti " vybavenie vašej žiadosti zaslanej cez webový formulár " prieskum spokojnosti a zistenie spätnej väzby za účelom zlepšovania kvality poskytovaných služieb " obhajovanie právnych nárokov. Pre štatistické účely Po ukončení zmluvy a uplynutí času, počas ktorého je nevyhnutné uchovávanie osobných údajov, sú tieto ďalej spracovávané na štatistické účely v anonymizovanej podobe. "

Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Cookies používame iba s vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies môžete spustením funkcie Súkromné prehliadanie v prehliadači. Google Universal Analytics Web stránka našej spoločnosti využíva Google Universal Analytics - webovú analytickú službu od Google, Inc. Google Universal Analytics používa cookies pre analýzu používania stránky užívateľom. Informácie o používaní webstránok, vrátane vašej adresy IP, sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Poskytovaný súhlas na marketingové účely je dobrovoľný. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na: Kontakt: Zetagroup Software, s.r.o. Adresa: Jahodova 1388/18, 900 45 Malinovo E-mail: office@zetagroup.net Anonymizované sledovanie webstránok Anonymizujeme vašu IP adresu a následne ju prostredníctvom cookie súborov použijeme na analýzu stránok, ktoré ste navštívili. Zistené údaje používame na štatistické účely a nezdieľame ich s tretími stranami.

Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo požiadať (na vyššie uvedených kontaktoch) a získať informácie, ktoré vaše osobné údaje sme spracovali v rozsahu definovanom čl. 15 GDPR.

Právo na opravu

Máte právo požadovať (na vyššie uvedených kontaktoch) o opravu nepresností vo vašich osobných údajoch, v zmysle článok 16 GDPR a to bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie

Máte právo (na vyššie uvedených kontaktoch) na okamžité vymazanie vašich osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý, podľa platných právnych dôvodov vymedzených v čl. 17 GDPR. Právne dôvody: osobné údaje už nie sú potrebné pre pôvodný účel spracúvania; neexistujú žiadne právne dôvody na spracúvanie; neexistujú žiadne legitímne dôvody na spracúvanie (neuplatňuje sa na námietky voči priamej reklame).

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať (na vyššie uvedených kontaktoch) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa kritérií definovaných v čl. 18 a čl. 21 GDPR ak je spracúvanie nezákonné alebo nie je jasné či náš legitímny záujem prevyšuje záujem dotknutej osoby.

Právo na prenos údajov

Máte právo (na vyššie uvedených kontaktoch) na prenos podľa čl. 20 GDPR - máte právo získať vaše osobné údaje v štruktúrovanom čitateľnom formáte a preniesť ich inému prevádzkovateľovi. Predpokladom takéhoto prenosu je, že spracúvanie údajov je vykonávané automatizovane a je podložené vašim súhlasom alebo zmluvou.

Právo na námietku

Máte právo vzniesť námietku (na vyššie uvedených kontaktoch) proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sme vykonali, je nezákonné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; Hraničná 12; 820 07, Bratislava 27; Slovenská republika; IČO: 36064220; www.dataprotection.gov.sk. Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: utorok a štvrtok od 8:00 do 12:00 na +421 2 3231 3220.
 

Graphic & PHP programmed by Zetagroup Software s.r.o. (R) 2004 - 2024